GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (Disclaimer) - 210625

TOEPASSING

Huidige disclaimerpolicy is van toepassing voor alle e-mailberichten van Gillion Construct SA, Gillion Development NV , Gillion Asset Management NV en alle gelieerde vennootschappen. ( afgekort hierna als Gillion)

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Gillion zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Gillion geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Gillion u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Gillion u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

VERTROUWELIJK – VIRUSSEN -MALWARE

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Gillion sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Gillion garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

NIET BINDEND

Uit het email verkeer kunnen geen rechten of plichten ontstaan uit hoofde van de partijen die het emailverkeer voeren. Gillion is slechts rechtsgeldig verbonden indien een of meerdere van haar mandatarissen die Gillion rechtsgeldig kunnen verbinden, uitdrukkelijk schriftelijk via handtekening een akkoord heeft verleend. Externe e-mail wordt door Gillion niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Alle gegevens in het email verkeer worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van Gegevensbescherming die vervat is onze privacy policy. Deze privacy policy is raadpleegbaar via de website op www.gillion.be of via deze link ; info@gillion.be

WIJZIGINGEN

Wijzigingen in de disclaimerpolicy zijn mogelijk. Deze wijzigingen worden kenbaar gemaakt en zijn raadpleegbaar via de website www.gillion.be.

Do Not Track détecté